| 2016-11-11

Pozytywne zmiany w projekcie ustawy, mającej wprowadzić opodatkowanie funduszy inwestycyjnych

W dniu dzisiejszym, na stronie sejmowej pojawiła się propozycja Komisji Finansów Publicznych zmiany projektu ustawy zmieniającej, mającej wprowadzić opodatkowanie funduszy inwestycyjnych (o pierwotnym projekcie możecie Państwo przeczytać w poprzednim newsletterze).

Zgodnie z propozycją, fundusze inwestycyjne otwarte oraz zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego utrzymać by miały podmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z kolei dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego objęte zostałyby zwolnieniem przedmiotowym z opodatkowania podatkiem dochodowym z pewnymi wyjątkami.

Wyjątki te dotyczyłyby dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez te instytucje od podmiotów polskich oraz zagranicznych, które są transparentne podatkowo (to znaczy  podmiotów które nie są podatnikami podatku dochodowego, a podatnikami podatku od uzyskiwanych przez nie dochodów (przychodów) pozostają wspólnicy/uczestnicy tych podmiotów). Dochody (przychody) pochodzące od tego typu podmiotów podlegałyby opodatkowaniu po stronie tych instytucji.

Typowym przykładem może być tutaj struktura, w której pod funduszem inwestycyjnym znajdowała się transparentna podatkowo luksemburska SCSP (Société en Commandite Spéciale), która z kolei pozostawała wspólnikiem transparentnej podatkowo polskiej spółki osobowej. Rezultatem działania takiej struktury był, dzięki podmiotowemu zwolnieniu funduszu z opodatkowania podatkiem dochodowym, brak opodatkowania (dochodów) przychodów z działalności każdego z podmiotów strukturze.

Należy dodać, że opodatkowanie dotyczyłoby w zasadzie wszelkich wypłat z powyżej wskazanych podmiotów, jak np. dochodów (przychodów) z udziałów w zyskach oraz odsetek od zysków z tych podmiotów, odsetek od pożyczek do i innych zobowiązań tych podmiotów, darowizn uzyskanych od tych podmiotów, odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez te podmioty, a także z tytułu zbycia papierów wartościowych lub udziałów w tych podmiotach.

Jednocześnie z powyższego wynika, że  działalność inwestycyjna (zbywanie papierów wartościowych oraz udziałów spółek kapitałowych, zbywanie nieruchomości, otrzymywanie dywidend itp.) powyższych instytucji (funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego) pozostanie zwolniona z opodatkowania. Instytucje te nie powinny również podlegać reżimowi CFC.

Dla celów skorzystania przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego oraz zamkniętego z powyższego zwolnienia konieczne będzie aby: (i) pomiędzy RP a krajem, w którym siedzibę posiadała będzie ta instytucja, istniała umowa na podstawie której polskie organy będą mogły uzyskać o niej informacje, (ii) instytucja przedstawiła certyfikat swojej rezydencji oraz oświadczenie, że jest ona ostatecznym beneficjentem otrzymywanych środków oraz, że spełnia warunki określone w ustawie (co w wielu przypadkach wydaje się mało możliwe do uzyskania).

W propozycji pozostawiono przepis, zgodnie z którym przychodem dla funduszy inwestycyjnych  nie będą dokonane wkłady do tego funduszu (pieniężne czy niepieniężne) w zamian za jednostki uczestnictwa lub certyfikaty, a jednocześnie nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów kwoty wypłacone przez fundusz inwestycyjny jego uczestnikom (z tytułu odkupu jednostek uczestnictwa itp.).

Powyższa propozycja wydaje się być stosunkowo rozsądną, pozwalającą wciąż na prowadzenie działalności stricte inwestycyjnej.

O dalszych losach projektu będziemy Państwa informować.

Monika Baran, radca prawny 

×