| 2018-06-04

Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO„).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez użytkownika jest Panasiuk&Partners sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok. 8, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465801, posiadająca numer NIP 701-038-45-37.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres email yours@yoursfamilyoffice.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda.

Twoje dane mogą być wykorzystane przez YOURS w celu:

1. Przesyłania newslettera kancelarii oraz innych informacji wskazujących na nowe regulacje prawno-podatkowe wpływające na sytuację polskich inwestorów i przedsiębiorców.

2. Informowania o szkoleniach, konferencjach, seminariach.

3. Przekazywania informacji na tematy związane z działalnością̨ prawniczą, społeczną i gospodarczą, które mogą być przydatne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, mogących stanowić Klientów kancelarii.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do celów związanych z działalnością kancelarii. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować ich bezpieczeństwo oraz należytą jakość naszej oferty. W takim wypadku dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Wszyscy partnerzy YOURS, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT.

Jeżeli chcesz zapoznać się z naszą zaktualizowaną Polityką Ochrony Prywatności skontaktuj się z administratorem na podany powyżej adres.

×