slider top
Usługi

Zapewniamy najwyższą jakość usług Family Office.

Usługi Yours Family Office

Wraz z zespołem naszych prawników oraz doradców księgowych, pomagamy Klientom w zarządzaniu majątkami oraz firmami rodzinnymi, świadcząc fachowe usługi powiernicze, a także umożliwiając przekazywanie firm z pokolenia na pokolenie (sukcesja w firmie i prawo spadkowe, dziedziczenie).

W trakcie wieloletniego procesu budowania zaufania Klientów, uzyskaliśmy unikatową wiedzę, dotyczącą ich potrzeb. Usługi powiernicze oraz pozostałą, dedykowaną ofertę YOURS FAMILY OFFICE kierujemy w szczególności do osób zamożnych, ich firm oraz rodzin. 


Audyt Inwestycji Rodzinnych

Audyt inwestycji rodzinnych jest usługą odpowiadającą na następujące wyzwania i potrzeby

 • Brak należytej dokumentacji
 • Spadek wartości inwestycji wymagających natychmiastowego zamknięcia i podjęcia czynności windykacyjnych lub weryfikacji istniejącego zabezpieczenia
 • Nowe propozycje inwestycyjne wymagające analizy prawnej lub finansowej przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do nich
 • Analiza nieuświadomionych ryzyk prawnych wynikających ze źle sporządzonych dokumentów lub niewypełnionych obowiązków prawnych, podatkowych lub dewizowych
 • Brak pewności, że polska lub zagraniczna spółka inwestycyjna jest prowadzona w należyty sposób

Korzyści współpracy z YOURS Family Office

 • Zwrot zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami
 • Pomoc w negocjacjach oraz windykacji poczynionych inwestycji
 • Weryfikacja i negatywne rekomendacje dla pozornie intratnych projektów inwestycyjnych
 • Dostęp do informacji o rynku oraz korzystniejszych ofertach inwestycyjnych
 • Zabezpieczenie przed karami karnoskarbowymi z tytułu nieuświadomionych ryzyk prawnych
 • Przygotowanie dokumentacji zapewniającej ciągłość posiadania rodzinnych aktywów przez spadkobierców (ryzyko przy kontrolowanych spółkach zagranicznych – Cypr, Anglia, Wyspa Man etc.)
 • Oszczędności podatkowe przez restrukturyzacje prowadzonych inwestycji
 • Pomoc w odtworzeniu dokumentacji w przypadku jej braku
 • Przeprowadzenie audytów dokumentacji ubezpieczeń i innych usług niezbędnych do ochrony aktywów rodzinnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | +48 22 625 06 98  yours@yoursfamilyoffice.pl


Zarządzanie majątkiem

Usługa zarządzania majątkiem realizowana jest przy współudziale z podmiotami uprawnionymi oraz ekspertami ryku kapitałowego, rynku nieruchomości etc.

Doradztwo i administracja inwestycji obejmują również inwestycje w nieruchomości oraz dzieła sztuki.

Korzyści

 • Opracowanie strategii zarządzania majątkiem służy przede wszystkim zabezpieczeniu wartości zgromadzonego majątku Klienta oraz pomnażaniu go w zrównoważony sposób
 • Obiektywizm (brak powiązania z instytucjami finansowymi; nie pobieramy też prowizji) zapewni Państwu rzetelne rekomendacje z naszej strony
 • Weryfikacja rekomendowanych Państwu przez uprawnionych doradców inwestycyjnych instrumentów od strony prawnej oraz podatkowej
 • Doradztwo inwestycyjne, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem – wybór i rekomendacja najkorzystniejszych ofert
 • Prowadzenie stałej sprawozdawczości wyceny inwestycji oraz przechowywanie dokumentów zapewniających Państwu stały dostęp do dokumentacji inwestycyjnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | +48 22 625 06 98  yours@yoursfamilyoffice.pl


Sprawozdawczość księgowa inwestycji rodzinnych

Wyzwania i potrzeby

Posiadając zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, możemy mieć trudności w określeniu jego wartości. Wynika to z faktu, że często nie posiadamy należytej i kompletnej dokumentacji stanowiącej o naszym prawie do aktywów. Przez to również nie tylko nie znamy wartości poszczególnych składników aktywów, ale zdarza się, że zamknięcie niekorzystnych pozycji inwestycyjnych jest utrudnione. 

Dlatego prowadzenie księgowości przez zawodowych księgowych, wyspecjalizowanych w usługach dla osób prywatnych, pozwoli na uporządkowanie Państwa wiedzy o posiadanych aktywach. A przypadku braku dokumentów, pomożemy w ich odtworzeniu

Dodatkowo YOURS Family Office oferuje

 • Przygotowanie okresowej sprawozdawczość posiadanego majątku
 • Przeprowadzenie audyt dokumentów, ubezpieczeń i innych usług niezbędnych do ochrony aktywów rodzinnych
 • Współpracę zespołu księgowego z prawnikami, która zabezpiecza ryzyka prawne związane z posiadanymi inwestycjami
 • Dokonanie niezależnego, skonsolidowanego raportowania i monitorowania wydajności również innych podmiotów, z którymi związany jest nasz Klient
 • Przygotowanie jednego raportu dotyczącego całościowego obrazu wszystkich inwestycji Klienta

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | +48 22 625 06 98  yours@yoursfamilyoffice.pl


OBSŁUGA PRAWNA I PODATKOWA

Wyzwania i potrzeby

Planowane działania inwestycyjne lub gospodarcze można prowadzić przy użyciu różnych form prawnych. Dynamicznie zmieniające się regulacje podatkowe w Polsce oraz poza jej granicami, mogą generować ryzyka podatkowe o dużej wartości.

Korzystając z profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej oferowanej przez YOURS Family Office zyskują Państwo

 • Oszczędność czasu
 • Skuteczną realizację inwestycji
 • Skuteczną windykację należności
 • Oszczędności podatkowe
 • Przejrzystą sprawozdawczość i dokumentację posiadanych inwestycji
 • Bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji, transakcji kapitałowych oraz bieżącej działalności operacyjnej
 • Zapewnienie opieki osobom prywatnym oraz ich spółkom nie tylko w sprawach podatkowych, ale również dewizowych oraz księgowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | +48 22 625 06 98  yours@yoursfamilyoffice.pl


PLANOWANIE SUKCESJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Wyzwania i potrzeby

Przychodzi czas, gdy stojąc u steru rodzinnej firmy lub zarządzając rozbudowanym portfelem inwestycyjnym chcemy pomyśleć o przekazaniu majątku swoim następcom. Aby mieć wpływ na to, co będzie się działo z majątkiem w przyszłości, jego przekazanie należy odpowiednio wcześnie przygotować.

Ponieważ przy przekazywaniu majątku nowemu pokoleniu napotykamy wiele przeszkód lub ograniczeń natury prawnej lub podatkowej, cały proces wymaga zaangażowania i wiedzy doświadczonych ekspertów.

Przy planowaniu sukcesji w firmie istotne jest dochowanie wszelkich formalności, które pozwolą Państwu lub Państwa następcom na właściwe zarządzanie rodzinnym majątkiem oraz inwestycjami w przyszłości.

Ponadto na etapie zwykłego zarządzania majątek rodzinny powiększający się z pokolenia na pokolenie wymaga z czasem bardzo dużych nakładów pracy oraz wiedzy, dlatego proponujemy Państwu

 • Doradztwo prawne oraz podatkowe przy wyborze najdogodniejszego rozwiązania prawnego w kraju lub za granicą (rejestracja firmy w Niemczech, Czechach czy na Słowacji itp.)
 • Rozwiązania krajowe, jeżeli są dostępne dla realizacji postawionych przez Państwa celów
 • Usługi powiernicze w zakresie posiadania aktywów, wykonawstwa testamentu lub powiernictwa w fundacji, w szczególności odpowiedzialne wykonanie woli głowy rodziny
 • Coaching spadkobierców i ich wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia
 • Zarządzanie majątkiem oraz inwestycjami rodzinnymi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | +48 22 625 06 98  yours@yoursfamilyoffice.pl


PROFESJONALNY SEKRETARIAT

Usługa prowadzenia profesjonalnego sekretariatu związana jest z przechowywaniem i prowadzeniem dokumentacji oraz bieżących płatności w imieniu Klienta i odpowiada na następujące potrzeby

 • Nadmiar okresowych płatności
 • Znaczną ilość dokumentów prywatnych dotyczących majątku lub organizacji życia rodzinnego
 • Problem z terminowym realizowaniem płatności prywatnych
 • Brak należytej dbałości o ubezpieczenie posiadanego majątku oraz brak weryfikacji zakresu polis ubezpieczeniowych, która przez zastosowane różnego rodzaju wyłączenia przez zakład ubezpieczeniowy, może skutkować brakiem należytej ochrony majątku rodzinnego

Korzystając z usługi profesjonalnego sekretariatu, zyskują Państwo

 • Oszczędność czasu
 • Dopilnowanie terminów, brak opłat manipulacyjnych i odsetek za nieterminowe realizowanie płatności – wymierne oszczędności finansowe
 • Zabezpieczenie dokumentów i natychmiastowa asysta sekretarzy, gdy dokument jest potrzebny
 • Oszczędności finansowe przy renegocjacji warunków opłacanych usług – nasi sekretarze, prowadzący sprawy dla wielu rodzin, mają większe rozeznanie w zakresie kosztów ubezpieczenia, wynajmu samochodu czy opłat za administracje posiadanych nieruchomości (nasz sekretariat na życzenie negocjuje warunki opłacanych usług w Państwa imieniu)
 • Pomoc w odtworzeniu dokumentacji w przypadku jej braku
 • Wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą za granicą

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | +48 22 625 06 98  yours@yoursfamilyoffice.pl

×